ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ ШАРТЫ №

ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ

ШАРТЫ №_____

 

Мақат кенті,                          2018жылғы «___» ______

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК атынан директор Ундасынов Батырбек Саламатұлы (бұдан әрі-Тапсырыс беруші), бір жақтан, «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының байқау кеңесінің құрамы туралы» Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының 2018 ж 23 шілдедеі №480 бұйрығы  негізінде әрекет ететін Абилгазиев Асылбек Кондратович (бұдан әрі -Орындаушы), екінші жақтан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатын, төменде келтірілген осы өтеулі қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі-Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1.Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі -Кәсіпорын) байқау кеңесі мүшесінің құзыретін жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынасты реттейді. Өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.Осы Шартқа сәйкес Орындаушы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен, Кәсіпорынның Жарғысымен және байқау кеңесі туралы ережемен айқындалған, байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау бойынша қызметті іске асыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші байқау кеңесі мүшелерінің қызметтін бағалаудың қорытындысы бойынша Орындаушыға Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ДОГОВОР №_____

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

поселок Макат                                   «___»_______2018г.

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница» в лице директора Ундасынов Батырбек Саламатовича (далее -Заказчик), с одной стороны, и Абилгазиев Асылбек Кондратович (далее -Исполнитель) с другой стороны, действующий на основании приказа Управлении Здравоохранении Атырауской области от 23 июля 2018 года № 480 «О составе наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –Договор)о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с осуществлением полномочий члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница» (далее -Предприятие). По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату этих услуг.

1.2.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по выполнению полномочий члена наблюдательного совета, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия и Положением о наблюдательном совете, а Заказчик обязуется по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета выплачивать вознаграждение Исполнителю за выполнение полномочий члена наблюдательного совета Предприятия.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Орындаушының:

2.1)Кәсіпорынның басшысынан және лауазымды адамдардан өз міндеттерін

орындауға қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпарат алуға; 2.2)Кәсіпорынның байқау кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құжаттарымен танысуға, олардың көшірмелерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелері мен өңірлік филиалдары құжаттарының көшірмелерін алуға; 2.3)Кәсіпорынға тәуелсіз тексеру(аудит) жүргізу жөнінде бастамашылық жасауға;

2.4)байкау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы бастамашылық жасауға, мәселелерді байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне шығаруға;

2.5)күн тәртібінің мәселелері, қабылданған шешімдер бойынша өзінің айрықша пікірін байқау кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

2.6)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделген, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2.2.Тапсырыс берушінің:

2.1)Орындаушының қызметін бағалауды жүзеге асыруға;

2.2)Орындаушының жазбаша өтінішінің және байқау кеңесішешімініңнегізінде кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға;

2.3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделгенөзге де құзырет жүзеге асыруға құқығы бар.

2.3.Орындаушының:

2.1)байқау кеңесінің отырысына дайындықты жүзеге асыруға, оның ішінде:-отырыстың күн тәртібімен танысуға;-материалдарды, оның ішінде байқау кеңесініңотырысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерттеуге;-күн тәртібінің мәселелері бойынша ұстанымын қалыптастыруда қиындықтар туындаған жағдайда отырыстың өту күніне дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарды, ақпаратты және мәліметтерді сұратуға;

2.2)байқау кеңесінің отырысында мәселелерді қарауғадайындауғажәне қарауғақатысуға, байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашы, оппонент ретінде сөз сөйлеуге;

2.3)байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға;

2.4) байқау кеңесінің отырысына себепсіз қатыспай қалмауға;

2.5)байқау кеңесінің отырыстарында күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға;

2.6)осы Шартпен белгіленген міндеттердіжеке орындауға;

2.7)КәсіпорынныңЖарғысында, Кәсіпорынныңішкі нормативтік құжаттарындажәне осы Шартта көрсетілгенөзінің өкілеттігін адал жүзеге асыруға;

2.8)міндеттердіорындауда Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, тиісті саланың уәкілетті органының Жарғысын, шешімдерін басшылыққа алуға;

2.9)Орындаушы өз міндеттерін атқаруда белгілі болғанмемлекеттік, кызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

2.10)тиісті саланың уәкілетті органының шешімдерін уақтылы және дәл орындауға;

2.11) Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге;

2.12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне байқау кеңесі туралы ережеде, көзделгенөзгеде құқықтарды жүзеге асыруға міндетті.

2.4.Тапсырыс берушінің:

2.1)бір жылғаарналған жұмыс қортындысы бойынша Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің оңнәтижесі болған кезде, Тапсырыс берушінің Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес Орындаушының қызметіне ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

2.2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарды көзделгенөзге де өкілеттікті жүзеге асыруға міндетті.

3.Қызметті бағалау және сыйақытөлеу

3.1.Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №115 бұйрығымен бекітілген байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шегін айқындау қағидаларына сәйкес Тапсырыс берушіжыл сайын оның осы лауазымдағы 1 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Кәсіпорынның аудиттік қаржылық есебі бекітілгеннен кейін күнтізбелік алпыскүн ішінде жүргізеді.

3.2.Тапсырыс беруші таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін байқау кеңесінің мүшелерінесыйақының шегін айқындайды, ол Кәсіпорынның басқаруында қалған таза табыс бөлігінің 5 % бес пайызынан аспауға тиіс.

3.3.Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы Кәсіпорын қаражатының есебінентөленеді.

3.4.Орындаушыға сыйақы төлеу Кәсіпорынның 1 жылғаарналған жұмыс қорытындысы бойынша шаруашылық-қаржылық қызметінің оң нәтижесі болған кездежүзеге асырылады.

3.5.Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3.6.Отырысқа өзге қаладан, облыстан келген Орындаушыға Кәсіпорын қаражатыесебінен:

1)көлік шығыстары –темір жол көлігі және әуе көлігі (бизнес-кластанбасқа);

2)тұру бойынша шығыстар –тиісті қаржылық жылынареспубликалық бюджетпен белгіленгенон айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада;

3)тәуліктік –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мөлшерде төленеді.

4.Жауапкершілік және құпиялық

4.1.Тараптардыңосы шартта көзделмеген жауапкершілігінің шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.2.Байқау кеңесінің мүшесі құпия ақпаратты осы Шарт бойынша жұмыстың барсында Тапсырыс берушінің рұқсатымен жария болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаға жария етпеуге міндеттенеді.

4.3.Құпия ақпарат депқұжат түрінде немесе ауызша берілген, немесе мемлекеттік кәсіпорынның комерциялық, қаржылық және өзге де қызметін байқау және сараптау жолымен талынуы мүмкінкез келген ақпарат, ғылыми,іскерлік және коммерциялық мәліметтерді , ноу-хау, формулаларды, үдерістерді, жаңалықтарды, эскиздерді, фотографияларды, жоспарларды, суреттерді, техникалық талаптарды, есептердің үлгілерін, модельдерді, клиенттердң тізімін, бағаларды, зерттеулерді, алынған мәліметтерді, компьютерлік бағдарламаларды, өнертапқыш-тарды, идеяларды қоса алғанда, бірақ оларменшектелмей, сондай-ақ кез келген өзге де ақпарат түсініледі7

5.Дауларды шешу тәртібі

5.1.Шарт бойынша міндеттерді орындаумен байланысты дау туындағанкезде олардыТараптар сотқа дейінгі, претензиялық тәртіппен шешеді.

5.2.Шарт талаптарының орындалуы жөніндегі барлық претензияларды Тараптар жазбаша нысанда мәлімделугежәне екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жіберуге немесе қолхатбойынша табысталуғатиіс.

5.3.Претензияны алған Тарап оны қарау нәтижелері алынған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге хабарлауға міндетті. Претензияға жауап жазбаша нысанда беріледі және екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жібереді немесе қолхатбойыншабереді.

5.4.Осы Шарттың орындалубарысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы келісуге қол жеткзілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 6.Қорытынды ережелер

6.1.Осы Шартқол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

6.2.Орындаушының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Шарт Орындаушының жазбашаөтінішінің негізінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3.Тапсырыс берушініңҚзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау қағидаларының 23 тармағында көзделген жағдайлардабайқау кеңесін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын алдын ала ескерте отырып, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.

6.4.Осы Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен қол қойылған жағдайда ғана жарамды.

6.5.Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Екі дана да ұқас және бірдей заңды күші бар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право:

2.1)получать от руководителя Предприятия и должностных лиц полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих полномочий;

2.2)знакомитьсяс документами Предприятия, получать их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.3)инициировать проведение независимой проверки (аудита)Предприятия;

2.4)инициировать созыв внеочередного заседания наблюдательного совета, выносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

2.5) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений;

2.6)осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и инымивнутренними документами Предприятия.

2.2.Заказчик имеет право:

2.1)осуществлять оценку деятельности Исполнителя;

2.2)отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления Исполнителя ирешения наблюдательного совета;

2.3) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.3.Исполнитель обязан:

2.1)осуществлять подготовку к заседаниям наблюдательного совета, в том числе -знакомиться с повесткой дня заседания -изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета; -в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

2.2)участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании наблюдательного совета, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

2.3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаниях наблюдательного совета;

2.4)не пропускать без уважительных причин заседания наблюдательного совета;

2.5)принимать участие в голосовании на

заседаниях наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

2.6)лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором;

2.7) добросовестно осуществлять свои полномочия, указанные в УставеПредприятия, внутренних нормативных документах Предприятия и настоящем Договоре Предприятия;

2.8)при исполнении полномочий, руководствоваться законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами Республики Казахстан, Уставом, решениями уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.9)не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными Исполнителю в связи с исполнением им своих обязанностей;

2.10)своевременно и точно исполнять решения уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.11) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2.12) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.4.Заказчик обязан:

2.1)обеспечить оплату услуги Исполнителя при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, в соответствии с решением Комиссии по оценке деятельности члена наблюдательного совета Заказчика;

2.2) осуществление полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

3.Оценка деятельности и выплата вознаграждения

3.1.Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней после утверждения аудиторской финансовой отчетности Предприятия в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденные приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

3.2.Заказчик после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета, который не должен превышать 5%-и (пятипроцентов)от части чистого дохода,оставшейся в распоряжении Предприятия.

3.3.Вознаграждения Исполнителю выплачивается за счет средств Предприятия.

3.4.Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

3.5.Вознаграждение не выплачивается руководителю Предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

3.6.Исполнителю, прибывшему на заседание из другого города, области оплачиваются за счет средств Предприятия:

1)транспортные расходы –железнодорожный транспорт и авиатранспорт(кроме бизнес-класса);

2)расходы по проживанию –в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день;

3)суточные –в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Ответственность и конфиденциальность

4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.2.Член наблюдательного совета обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Заказчика в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности государственного предприятия, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, разработки, изобретения, идеи, а также любая другая информация.

5.Порядок разрешения споров

5.1.При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в досудебном, претензионном порядке.

5.2.Все претензии по выполнению условий Договора должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направленны другой Стороне заказным письмом или вручаться под расписку.

5.3.Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

5.4.Споры и разногласия, по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается с даты окончания полномочий члена наблюдательного совета.

6.2.Договор может быть расторгнуть досрочно на основании письменного заявления Исполнителя в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Исполнителя.

6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предварительно предупредив Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого расторжения, в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113.6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

 

7. Тараптардың деректемелері:

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК

060600, Мақат кенті, С.Алиев көшесі, 27-үй,

БСН 131040025975

30.10.2013ж.

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

 

 

Қызметкер: Абилгазиев А.К.

Жеке куәлігі № 031559193

ҚР ӘМ 13.06.2011 жылы берілген

ЖСН: 860622302254

пос.Макат.

 

___________________ Абилгазиев А.К.

 

20__ жылғы«_____» ____________

7.Реквизиты сторон:

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница»

060600, пос.Макат, улица С.Адиева, дом 27

БИН 131040025975

30.10.2013г.

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

 

Работник: Абилгазиев А.К.

Удостоверение личности № 031559193

МЮ РК от 13.06.2011 года

ИИН 860622302254

пос.Макат

 

___________________ Абилгазиев А.К.

 

«_____» ______________ 20__года

 

 

 

 

 

 

ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ

ШАРТЫ №_____

 

Мақат кенті,                          2018жылғы «___» ______

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК атынан директор Ундасынов Батырбек Саламатұлы (бұдан әрі-Тапсырыс беруші), бір жақтан, «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының байқау кеңесінің құрамы туралы» Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының 2018 ж 23 шілдедеі №480 бұйрығы  негізінде әрекет ететін Бексултанов Амандык Найзагаевич (бұдан әрі -Орындаушы), екінші жақтан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатын, төменде келтірілген осы өтеулі қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі-Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1.Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі -Кәсіпорын) байқау кеңесі мүшесінің құзыретін жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынасты реттейді. Өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.Осы Шартқа сәйкес Орындаушы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен, Кәсіпорынның Жарғысымен және байқау кеңесі туралы ережемен айқындалған, байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау бойынша қызметті іске асыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші байқау кеңесі мүшелерінің қызметтін бағалаудың қорытындысы бойынша Орындаушыға Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ДОГОВОР №_____

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

поселок Макат                                   «___»_______2018г.

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница» в лице директора Ундасынов Батырбек Саламатовича (далее -Заказчик), с одной стороны, и Бексултанов Амандык Найзагаевич (далее -Исполнитель) с другой стороны, действующий на основании приказа Управлении Здравоохранении Атырауской области от 23 июля 2018 года № 480 «О составе наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –Договор)о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с осуществлением полномочий члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница» (далее -Предприятие). По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату этих услуг.

1.2.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по выполнению полномочий члена наблюдательного совета, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия и Положением о наблюдательном совете, а Заказчик обязуется по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета выплачивать вознаграждение Исполнителю за выполнение полномочий члена наблюдательного совета Предприятия.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Орындаушының:

2.1)Кәсіпорынның басшысынан және лауазымды адамдардан өз міндеттерін

орындауға қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпарат алуға; 2.2)Кәсіпорынның байқау кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құжаттарымен танысуға, олардың көшірмелерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелері мен өңірлік филиалдары құжаттарының көшірмелерін алуға; 2.3)Кәсіпорынға тәуелсіз тексеру(аудит) жүргізу жөнінде бастамашылық жасауға;

2.4)байкау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы бастамашылық жасауға, мәселелерді байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне шығаруға;

2.5)күн тәртібінің мәселелері, қабылданған шешімдер бойынша өзінің айрықша пікірін байқау кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

2.6)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделген, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2.2.Тапсырыс берушінің:

2.1)Орындаушының қызметін бағалауды жүзеге асыруға;

2.2)Орындаушының жазбаша өтінішінің және байқау кеңесішешімініңнегізінде кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға;

2.3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделгенөзге де құзырет жүзеге асыруға құқығы бар.

2.3.Орындаушының:

2.1)байқау кеңесінің отырысына дайындықты жүзеге асыруға, оның ішінде:-отырыстың күн тәртібімен танысуға;-материалдарды, оның ішінде байқау кеңесініңотырысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерттеуге;-күн тәртібінің мәселелері бойынша ұстанымын қалыптастыруда қиындықтар туындаған жағдайда отырыстың өту күніне дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарды, ақпаратты және мәліметтерді сұратуға;

2.2)байқау кеңесінің отырысында мәселелерді қарауғадайындауғажәне қарауғақатысуға, байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашы, оппонент ретінде сөз сөйлеуге;

2.3)байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға;

2.4) байқау кеңесінің отырысына себепсіз қатыспай қалмауға;

2.5)байқау кеңесінің отырыстарында күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға;

2.6)осы Шартпен белгіленген міндеттердіжеке орындауға;

2.7)КәсіпорынныңЖарғысында, Кәсіпорынныңішкі нормативтік құжаттарындажәне осы Шартта көрсетілгенөзінің өкілеттігін адал жүзеге асыруға;

2.8)міндеттердіорындауда Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, тиісті саланың уәкілетті органының Жарғысын, шешімдерін басшылыққа алуға;

2.9)Орындаушы өз міндеттерін атқаруда белгілі болғанмемлекеттік, кызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

2.10)тиісті саланың уәкілетті органының шешімдерін уақтылы және дәл орындауға;

2.11) Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге;

2.12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне байқау кеңесі туралы ережеде, көзделгенөзгеде құқықтарды жүзеге асыруға міндетті.

2.4.Тапсырыс берушінің:

2.1)бір жылғаарналған жұмыс қортындысы бойынша Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің оңнәтижесі болған кезде, Тапсырыс берушінің Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес Орындаушының қызметіне ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

2.2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарды көзделгенөзге де өкілеттікті жүзеге асыруға міндетті.

3.Қызметті бағалау және сыйақытөлеу

3.1.Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №115 бұйрығымен бекітілген байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шегін айқындау қағидаларына сәйкес Тапсырыс берушіжыл сайын оның осы лауазымдағы 1 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Кәсіпорынның аудиттік қаржылық есебі бекітілгеннен кейін күнтізбелік алпыскүн ішінде жүргізеді.

3.2.Тапсырыс беруші таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін байқау кеңесінің мүшелерінесыйақының шегін айқындайды, ол Кәсіпорынның басқаруында қалған таза табыс бөлігінің 5 % бес пайызынан аспауға тиіс.

3.3.Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы Кәсіпорын қаражатының есебінентөленеді.

3.4.Орындаушыға сыйақы төлеу Кәсіпорынның 1 жылғаарналған жұмыс қорытындысы бойынша шаруашылық-қаржылық қызметінің оң нәтижесі болған кездежүзеге асырылады.

3.5.Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3.6.Отырысқа өзге қаладан, облыстан келген Орындаушыға Кәсіпорын қаражатыесебінен:

1)көлік шығыстары –темір жол көлігі және әуе көлігі (бизнес-кластанбасқа);

2)тұру бойынша шығыстар –тиісті қаржылық жылынареспубликалық бюджетпен белгіленгенон айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада;

3)тәуліктік –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мөлшерде төленеді.

4.Жауапкершілік және құпиялық

4.1.Тараптардыңосы шартта көзделмеген жауапкершілігінің шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.2.Байқау кеңесінің мүшесі құпия ақпаратты осы Шарт бойынша жұмыстың барсында Тапсырыс берушінің рұқсатымен жария болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаға жария етпеуге міндеттенеді.

4.3.Құпия ақпарат депқұжат түрінде немесе ауызша берілген, немесе мемлекеттік кәсіпорынның комерциялық, қаржылық және өзге де қызметін байқау және сараптау жолымен талынуы мүмкінкез келген ақпарат, ғылыми,іскерлік және коммерциялық мәліметтерді , ноу-хау, формулаларды, үдерістерді, жаңалықтарды, эскиздерді, фотографияларды, жоспарларды, суреттерді, техникалық талаптарды, есептердің үлгілерін, модельдерді, клиенттердң тізімін, бағаларды, зерттеулерді, алынған мәліметтерді, компьютерлік бағдарламаларды, өнертапқыш-тарды, идеяларды қоса алғанда, бірақ оларменшектелмей, сондай-ақ кез келген өзге де ақпарат түсініледі7

5.Дауларды шешу тәртібі

5.1.Шарт бойынша міндеттерді орындаумен байланысты дау туындағанкезде олардыТараптар сотқа дейінгі, претензиялық тәртіппен шешеді.

5.2.Шарт талаптарының орындалуы жөніндегі барлық претензияларды Тараптар жазбаша нысанда мәлімделугежәне екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жіберуге немесе қолхатбойынша табысталуғатиіс.

5.3.Претензияны алған Тарап оны қарау нәтижелері алынған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге хабарлауға міндетті. Претензияға жауап жазбаша нысанда беріледі және екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жібереді немесе қолхатбойыншабереді.

5.4.Осы Шарттың орындалубарысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы келісуге қол жеткзілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 6.Қорытынды ережелер

6.1.Осы Шартқол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

6.2.Орындаушының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Шарт Орындаушының жазбашаөтінішінің негізінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3.Тапсырыс берушініңҚзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау қағидаларының 23 тармағында көзделген жағдайлардабайқау кеңесін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын алдын ала ескерте отырып, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.

6.4.Осы Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен қол қойылған жағдайда ғана жарамды.

6.5.Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Екі дана да ұқас және бірдей заңды күші бар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право:

2.1)получать от руководителя Предприятия и должностных лиц полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих полномочий;

2.2)знакомитьсяс документами Предприятия, получать их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.3)инициировать проведение независимой проверки (аудита)Предприятия;

2.4)инициировать созыв внеочередного заседания наблюдательного совета, выносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

2.5) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений;

2.6)осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и инымивнутренними документами Предприятия.

2.2.Заказчик имеет право:

2.1)осуществлять оценку деятельности Исполнителя;

2.2)отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления Исполнителя ирешения наблюдательного совета;

2.3) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.3.Исполнитель обязан:

2.1)осуществлять подготовку к заседаниям наблюдательного совета, в том числе -знакомиться с повесткой дня заседания -изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета; -в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

2.2)участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании наблюдательного совета, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

2.3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаниях наблюдательного совета;

2.4)не пропускать без уважительных причин заседания наблюдательного совета;

2.5)принимать участие в голосовании на

заседаниях наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

2.6)лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором;

2.7) добросовестно осуществлять свои полномочия, указанные в УставеПредприятия, внутренних нормативных документах Предприятия и настоящем Договоре Предприятия;

2.8)при исполнении полномочий, руководствоваться законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами Республики Казахстан, Уставом, решениями уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.9)не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными Исполнителю в связи с исполнением им своих обязанностей;

2.10)своевременно и точно исполнять решения уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.11) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2.12) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.4.Заказчик обязан:

2.1)обеспечить оплату услуги Исполнителя при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, в соответствии с решением Комиссии по оценке деятельности члена наблюдательного совета Заказчика;

2.2) осуществление полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

3.Оценка деятельности и выплата вознаграждения

3.1.Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней после утверждения аудиторской финансовой отчетности Предприятия в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденные приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

3.2.Заказчик после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета, который не должен превышать 5%-и (пятипроцентов)от части чистого дохода,оставшейся в распоряжении Предприятия.

3.3.Вознаграждения Исполнителю выплачивается за счет средств Предприятия.

3.4.Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

3.5.Вознаграждение не выплачивается руководителю Предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

3.6.Исполнителю, прибывшему на заседание из другого города, области оплачиваются за счет средств Предприятия:

1)транспортные расходы –железнодорожный транспорт и авиатранспорт(кроме бизнес-класса);

2)расходы по проживанию –в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день;

3)суточные –в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Ответственность и конфиденциальность

4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.2.Член наблюдательного совета обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Заказчика в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности государственного предприятия, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, разработки, изобретения, идеи, а также любая другая информация.

5.Порядок разрешения споров

5.1.При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в досудебном, претензионном порядке.

5.2.Все претензии по выполнению условий Договора должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направленны другой Стороне заказным письмом или вручаться под расписку.

5.3.Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

5.4.Споры и разногласия, по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается с даты окончания полномочий члена наблюдательного совета.

6.2.Договор может быть расторгнуть досрочно на основании письменного заявления Исполнителя в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Исполнителя.

6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предварительно предупредив Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого расторжения, в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113.6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

 

7. Тараптардың деректемелері:

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК

060600, Мақат кенті, С.Алиев көшесі, 27-үй,

БСН 131040025975

30.10.2013ж.

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Қызметкер: Бексултанов А.Н.

Жеке куәлігі № 034114644

ҚРІІМ 28.10.2012 жылы берілген

ЖСН: 871005302115

пос.Макат.

________________________ Бексултанов А.Н.

20__ жылғы«_____» ____________

7.Реквизиты сторон:

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница»

060600, пос.Макат, улица С.Адиева, дом 27

БИН 131040025975

30.10.2013г.

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Работник: Бексултанов А.Н.

Удостоверение личности № 034114644

МВД РК от 28.10.2012 года

ИИН 871005302115

пос.Макат

________________________ Бексултанов А.Н.

«_____» ______________ 20__года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ

ШАРТЫ №_____

 

Мақат кенті,                          2018жылғы «___» ______

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК атынан директор Ундасынов Батырбек Саламатұлы (бұдан әрі-Тапсырыс беруші), бір жақтан, «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының байқау кеңесінің құрамы туралы» Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының 2018 ж 23 шілдедеі №480 бұйрығы  негізінде әрекет ететін Әленова Ляззат Нұрханқызы (бұдан әрі -Орындаушы), екінші жақтан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатын, төменде келтірілген осы өтеулі қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі-Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1.Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі -Кәсіпорын) байқау кеңесі мүшесінің құзыретін жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынасты реттейді. Өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.Осы Шартқа сәйкес Орындаушы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен, Кәсіпорынның Жарғысымен және байқау кеңесі туралы ережемен айқындалған, байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау бойынша қызметті іске асыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші байқау кеңесі мүшелерінің қызметтін бағалаудың қорытындысы бойынша Орындаушыға Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ДОГОВОР №_____

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

поселок Макат                                   «___»_______2018г.

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница» в лице директора Ундасынов Батырбек Саламатовича (далее -Заказчик), с одной стороны, и Әленова Ляззат Нұрханқызы (далее -Исполнитель) с другой стороны, действующий на основании приказа Управлении Здравоохранении Атырауской области от 23 июля 2018 года № 480 «О составе наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –Договор)о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с осуществлением полномочий члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница» (далее -Предприятие). По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату этих услуг.

1.2.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по выполнению полномочий члена наблюдательного совета, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия и Положением о наблюдательном совете, а Заказчик обязуется по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета выплачивать вознаграждение Исполнителю за выполнение полномочий члена наблюдательного совета Предприятия.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Орындаушының:

2.1)Кәсіпорынның басшысынан және лауазымды адамдардан өз міндеттерін

орындауға қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпарат алуға; 2.2)Кәсіпорынның байқау кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құжаттарымен танысуға, олардың көшірмелерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелері мен өңірлік филиалдары құжаттарының көшірмелерін алуға; 2.3)Кәсіпорынға тәуелсіз тексеру(аудит) жүргізу жөнінде бастамашылық жасауға;

2.4)байкау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы бастамашылық жасауға, мәселелерді байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне шығаруға;

2.5)күн тәртібінің мәселелері, қабылданған шешімдер бойынша өзінің айрықша пікірін байқау кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

2.6)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделген, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2.2.Тапсырыс берушінің:

2.1)Орындаушының қызметін бағалауды жүзеге асыруға;

2.2)Орындаушының жазбаша өтінішінің және байқау кеңесішешімініңнегізінде кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға;

2.3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделгенөзге де құзырет жүзеге асыруға құқығы бар.

2.3.Орындаушының:

2.1)байқау кеңесінің отырысына дайындықты жүзеге асыруға, оның ішінде:-отырыстың күн тәртібімен танысуға;-материалдарды, оның ішінде байқау кеңесініңотырысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерттеуге;-күн тәртібінің мәселелері бойынша ұстанымын қалыптастыруда қиындықтар туындаған жағдайда отырыстың өту күніне дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарды, ақпаратты және мәліметтерді сұратуға;

2.2)байқау кеңесінің отырысында мәселелерді қарауғадайындауғажәне қарауғақатысуға, байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашы, оппонент ретінде сөз сөйлеуге;

2.3)байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға;

2.4) байқау кеңесінің отырысына себепсіз қатыспай қалмауға;

2.5)байқау кеңесінің отырыстарында күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға;

2.6)осы Шартпен белгіленген міндеттердіжеке орындауға;

2.7)КәсіпорынныңЖарғысында, Кәсіпорынныңішкі нормативтік құжаттарындажәне осы Шартта көрсетілгенөзінің өкілеттігін адал жүзеге асыруға;

2.8)міндеттердіорындауда Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, тиісті саланың уәкілетті органының Жарғысын, шешімдерін басшылыққа алуға;

2.9)Орындаушы өз міндеттерін атқаруда белгілі болғанмемлекеттік, кызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

2.10)тиісті саланың уәкілетті органының шешімдерін уақтылы және дәл орындауға;

2.11) Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге;

2.12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне байқау кеңесі туралы ережеде, көзделгенөзгеде құқықтарды жүзеге асыруға міндетті.

2.4.Тапсырыс берушінің:

2.1)бір жылғаарналған жұмыс қортындысы бойынша Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің оңнәтижесі болған кезде, Тапсырыс берушінің Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес Орындаушының қызметіне ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

2.2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарды көзделгенөзге де өкілеттікті жүзеге асыруға міндетті.

3.Қызметті бағалау және сыйақытөлеу

3.1.Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №115 бұйрығымен бекітілген байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шегін айқындау қағидаларына сәйкес Тапсырыс берушіжыл сайын оның осы лауазымдағы 1 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Кәсіпорынның аудиттік қаржылық есебі бекітілгеннен кейін күнтізбелік алпыскүн ішінде жүргізеді.

3.2.Тапсырыс беруші таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін байқау кеңесінің мүшелерінесыйақының шегін айқындайды, ол Кәсіпорынның басқаруында қалған таза табыс бөлігінің 5 % бес пайызынан аспауға тиіс.

3.3.Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы Кәсіпорын қаражатының есебінентөленеді.

3.4.Орындаушыға сыйақы төлеу Кәсіпорынның 1 жылғаарналған жұмыс қорытындысы бойынша шаруашылық-қаржылық қызметінің оң нәтижесі болған кездежүзеге асырылады.

3.5.Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3.6.Отырысқа өзге қаладан, облыстан келген Орындаушыға Кәсіпорын қаражатыесебінен:

1)көлік шығыстары –темір жол көлігі және әуе көлігі (бизнес-кластанбасқа);

2)тұру бойынша шығыстар –тиісті қаржылық жылынареспубликалық бюджетпен белгіленгенон айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада;

3)тәуліктік –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мөлшерде төленеді.

4.Жауапкершілік және құпиялық

4.1.Тараптардыңосы шартта көзделмеген жауапкершілігінің шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.2.Байқау кеңесінің мүшесі құпия ақпаратты осы Шарт бойынша жұмыстың барсында Тапсырыс берушінің рұқсатымен жария болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаға жария етпеуге міндеттенеді.

4.3.Құпия ақпарат депқұжат түрінде немесе ауызша берілген, немесе мемлекеттік кәсіпорынның комерциялық, қаржылық және өзге де қызметін байқау және сараптау жолымен талынуы мүмкінкез келген ақпарат, ғылыми,іскерлік және коммерциялық мәліметтерді , ноу-хау, формулаларды, үдерістерді, жаңалықтарды, эскиздерді, фотографияларды, жоспарларды, суреттерді, техникалық талаптарды, есептердің үлгілерін, модельдерді, клиенттердң тізімін, бағаларды, зерттеулерді, алынған мәліметтерді, компьютерлік бағдарламаларды, өнертапқыш-тарды, идеяларды қоса алғанда, бірақ оларменшектелмей, сондай-ақ кез келген өзге де ақпарат түсініледі7

5.Дауларды шешу тәртібі

5.1.Шарт бойынша міндеттерді орындаумен байланысты дау туындағанкезде олардыТараптар сотқа дейінгі, претензиялық тәртіппен шешеді.

5.2.Шарт талаптарының орындалуы жөніндегі барлық претензияларды Тараптар жазбаша нысанда мәлімделугежәне екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жіберуге немесе қолхатбойынша табысталуғатиіс.

5.3.Претензияны алған Тарап оны қарау нәтижелері алынған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге хабарлауға міндетті. Претензияға жауап жазбаша нысанда беріледі және екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жібереді немесе қолхатбойыншабереді.

5.4.Осы Шарттың орындалубарысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы келісуге қол жеткзілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 6.Қорытынды ережелер

6.1.Осы Шартқол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

6.2.Орындаушының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Шарт Орындаушының жазбашаөтінішінің негізінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3.Тапсырыс берушініңҚзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау қағидаларының 23 тармағында көзделген жағдайлардабайқау кеңесін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын алдын ала ескерте отырып, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.

6.4.Осы Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен қол қойылған жағдайда ғана жарамды.

6.5.Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Екі дана да ұқас және бірдей заңды күші бар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право:

2.1)получать от руководителя Предприятия и должностных лиц полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих полномочий;

2.2)знакомитьсяс документами Предприятия, получать их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.3)инициировать проведение независимой проверки (аудита)Предприятия;

2.4)инициировать созыв внеочередного заседания наблюдательного совета, выносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

2.5) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений;

2.6)осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и инымивнутренними документами Предприятия.

2.2.Заказчик имеет право:

2.1)осуществлять оценку деятельности Исполнителя;

2.2)отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления Исполнителя ирешения наблюдательного совета;

2.3) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.3.Исполнитель обязан:

2.1)осуществлять подготовку к заседаниям наблюдательного совета, в том числе -знакомиться с повесткой дня заседания -изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета; -в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

2.2)участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании наблюдательного совета, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

2.3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаниях наблюдательного совета;

2.4)не пропускать без уважительных причин заседания наблюдательного совета;

2.5)принимать участие в голосовании на

заседаниях наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

2.6)лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором;

2.7) добросовестно осуществлять свои полномочия, указанные в УставеПредприятия, внутренних нормативных документах Предприятия и настоящем Договоре Предприятия;

2.8)при исполнении полномочий, руководствоваться законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами Республики Казахстан, Уставом, решениями уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.9)не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными Исполнителю в связи с исполнением им своих обязанностей;

2.10)своевременно и точно исполнять решения уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.11) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2.12) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.4.Заказчик обязан:

2.1)обеспечить оплату услуги Исполнителя при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, в соответствии с решением Комиссии по оценке деятельности члена наблюдательного совета Заказчика;

2.2) осуществление полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

3.Оценка деятельности и выплата вознаграждения

3.1.Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней после утверждения аудиторской финансовой отчетности Предприятия в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденные приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

3.2.Заказчик после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета, который не должен превышать 5%-и (пятипроцентов)от части чистого дохода,оставшейся в распоряжении Предприятия.

3.3.Вознаграждения Исполнителю выплачивается за счет средств Предприятия.

3.4.Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

3.5.Вознаграждение не выплачивается руководителю Предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

3.6.Исполнителю, прибывшему на заседание из другого города, области оплачиваются за счет средств Предприятия:

1)транспортные расходы –железнодорожный транспорт и авиатранспорт(кроме бизнес-класса);

2)расходы по проживанию –в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день;

3)суточные –в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Ответственность и конфиденциальность

4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.2.Член наблюдательного совета обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Заказчика в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности государственного предприятия, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, разработки, изобретения, идеи, а также любая другая информация.

5.Порядок разрешения споров

5.1.При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в досудебном, претензионном порядке.

5.2.Все претензии по выполнению условий Договора должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направленны другой Стороне заказным письмом или вручаться под расписку.

5.3.Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

5.4.Споры и разногласия, по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается с даты окончания полномочий члена наблюдательного совета.

6.2.Договор может быть расторгнуть досрочно на основании письменного заявления Исполнителя в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Исполнителя.

6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предварительно предупредив Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого расторжения, в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113.6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

 

7. Тараптардың деректемелері:

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК

060600, Мақат кенті, С.Алиев көшесі, 27-үй,

БСН 131040025975

30.10.2013ж.

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Қызметкер:Әленова Л.Н.

Жеке куәлігі № 035208054

ҚРІІМ 17.08.2016 жылы берілген

ЖСН: 90715400745

пос.Макат.

__________________________ Әленова Л.Н.

20__ жылғы«_____» ____________

7.Реквизиты сторон:

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница»

060600, пос.Макат, улица С.Адиева, дом 27

БИН 131040025975

30.10.2013г.

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Работник: Әленова Л.Н.

Удостоверение личности № 035208054

МВД РК от 17.08.2016 года

ИИН 90715400745

пос.Макат

__________________________ Әленова Л.Н.

«_____» ______________ 20__года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ

ШАРТЫ №_____

 

Мақат кенті,                          2018жылғы «___» ______

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК атынан директор Ундасынов Батырбек Саламатұлы (бұдан әрі-Тапсырыс беруші), бір жақтан, «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының байқау кеңесінің құрамы туралы» Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының 2018 ж 23 шілдедеі №480 бұйрығы  негізінде әрекет ететін Омаров Мухтар Габдуллаевич (бұдан әрі -Орындаушы), екінші жақтан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатын, төменде келтірілген осы өтеулі қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі-Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1.Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі -Кәсіпорын) байқау кеңесі мүшесінің құзыретін жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынасты реттейді. Өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.Осы Шартқа сәйкес Орындаушы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен, Кәсіпорынның Жарғысымен және байқау кеңесі туралы ережемен айқындалған, байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау бойынша қызметті іске асыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші байқау кеңесі мүшелерінің қызметтін бағалаудың қорытындысы бойынша Орындаушыға Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ДОГОВОР №_____

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

поселок Макат                                   «___»_______2018г.

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница» в лице директора Ундасынов Батырбек Саламатовича (далее -Заказчик), с одной стороны, и Омаров Мухтар Габдуллаевич (далее -Исполнитель) с другой стороны, действующий на основании приказа Управлении Здравоохранении Атырауской области от 23 июля 2018 года № 480 «О составе наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –Договор)о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с осуществлением полномочий члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница» (далее -Предприятие). По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату этих услуг.

1.2.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по выполнению полномочий члена наблюдательного совета, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия и Положением о наблюдательном совете, а Заказчик обязуется по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета выплачивать вознаграждение Исполнителю за выполнение полномочий члена наблюдательного совета Предприятия.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Орындаушының:

2.1)Кәсіпорынның басшысынан және лауазымды адамдардан өз міндеттерін

орындауға қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпарат алуға; 2.2)Кәсіпорынның байқау кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құжаттарымен танысуға, олардың көшірмелерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелері мен өңірлік филиалдары құжаттарының көшірмелерін алуға; 2.3)Кәсіпорынға тәуелсіз тексеру(аудит) жүргізу жөнінде бастамашылық жасауға;

2.4)байкау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы бастамашылық жасауға, мәселелерді байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне шығаруға;

2.5)күн тәртібінің мәселелері, қабылданған шешімдер бойынша өзінің айрықша пікірін байқау кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

2.6)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделген, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2.2.Тапсырыс берушінің:

2.1)Орындаушының қызметін бағалауды жүзеге асыруға;

2.2)Орындаушының жазбаша өтінішінің және байқау кеңесішешімініңнегізінде кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға;

2.3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделгенөзге де құзырет жүзеге асыруға құқығы бар.

2.3.Орындаушының:

2.1)байқау кеңесінің отырысына дайындықты жүзеге асыруға, оның ішінде:-отырыстың күн тәртібімен танысуға;-материалдарды, оның ішінде байқау кеңесініңотырысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерттеуге;-күн тәртібінің мәселелері бойынша ұстанымын қалыптастыруда қиындықтар туындаған жағдайда отырыстың өту күніне дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарды, ақпаратты және мәліметтерді сұратуға;

2.2)байқау кеңесінің отырысында мәселелерді қарауғадайындауғажәне қарауғақатысуға, байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашы, оппонент ретінде сөз сөйлеуге;

2.3)байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға;

2.4) байқау кеңесінің отырысына себепсіз қатыспай қалмауға;

2.5)байқау кеңесінің отырыстарында күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға;

2.6)осы Шартпен белгіленген міндеттердіжеке орындауға;

2.7)КәсіпорынныңЖарғысында, Кәсіпорынныңішкі нормативтік құжаттарындажәне осы Шартта көрсетілгенөзінің өкілеттігін адал жүзеге асыруға;

2.8)міндеттердіорындауда Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, тиісті саланың уәкілетті органының Жарғысын, шешімдерін басшылыққа алуға;

2.9)Орындаушы өз міндеттерін атқаруда белгілі болғанмемлекеттік, кызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

2.10)тиісті саланың уәкілетті органының шешімдерін уақтылы және дәл орындауға;

2.11) Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге;

2.12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне байқау кеңесі туралы ережеде, көзделгенөзгеде құқықтарды жүзеге асыруға міндетті.

2.4.Тапсырыс берушінің:

2.1)бір жылғаарналған жұмыс қортындысы бойынша Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің оңнәтижесі болған кезде, Тапсырыс берушінің Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес Орындаушының қызметіне ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

2.2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарды көзделгенөзге де өкілеттікті жүзеге асыруға міндетті.

3.Қызметті бағалау және сыйақытөлеу

3.1.Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №115 бұйрығымен бекітілген байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шегін айқындау қағидаларына сәйкес Тапсырыс берушіжыл сайын оның осы лауазымдағы 1 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Кәсіпорынның аудиттік қаржылық есебі бекітілгеннен кейін күнтізбелік алпыскүн ішінде жүргізеді.

3.2.Тапсырыс беруші таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін байқау кеңесінің мүшелерінесыйақының шегін айқындайды, ол Кәсіпорынның басқаруында қалған таза табыс бөлігінің 5 % бес пайызынан аспауға тиіс.

3.3.Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы Кәсіпорын қаражатының есебінентөленеді.

3.4.Орындаушыға сыйақы төлеу Кәсіпорынның 1 жылғаарналған жұмыс қорытындысы бойынша шаруашылық-қаржылық қызметінің оң нәтижесі болған кездежүзеге асырылады.

3.5.Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3.6.Отырысқа өзге қаладан, облыстан келген Орындаушыға Кәсіпорын қаражатыесебінен:

1)көлік шығыстары –темір жол көлігі және әуе көлігі (бизнес-кластанбасқа);

2)тұру бойынша шығыстар –тиісті қаржылық жылынареспубликалық бюджетпен белгіленгенон айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада;

3)тәуліктік –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мөлшерде төленеді.

4.Жауапкершілік және құпиялық

4.1.Тараптардыңосы шартта көзделмеген жауапкершілігінің шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.2.Байқау кеңесінің мүшесі құпия ақпаратты осы Шарт бойынша жұмыстың барсында Тапсырыс берушінің рұқсатымен жария болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаға жария етпеуге міндеттенеді.

4.3.Құпия ақпарат депқұжат түрінде немесе ауызша берілген, немесе мемлекеттік кәсіпорынның комерциялық, қаржылық және өзге де қызметін байқау және сараптау жолымен талынуы мүмкінкез келген ақпарат, ғылыми,іскерлік және коммерциялық мәліметтерді , ноу-хау, формулаларды, үдерістерді, жаңалықтарды, эскиздерді, фотографияларды, жоспарларды, суреттерді, техникалық талаптарды, есептердің үлгілерін, модельдерді, клиенттердң тізімін, бағаларды, зерттеулерді, алынған мәліметтерді, компьютерлік бағдарламаларды, өнертапқыш-тарды, идеяларды қоса алғанда, бірақ оларменшектелмей, сондай-ақ кез келген өзге де ақпарат түсініледі7

5.Дауларды шешу тәртібі

5.1.Шарт бойынша міндеттерді орындаумен байланысты дау туындағанкезде олардыТараптар сотқа дейінгі, претензиялық тәртіппен шешеді.

5.2.Шарт талаптарының орындалуы жөніндегі барлық претензияларды Тараптар жазбаша нысанда мәлімделугежәне екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жіберуге немесе қолхатбойынша табысталуғатиіс.

5.3.Претензияны алған Тарап оны қарау нәтижелері алынған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге хабарлауға міндетті. Претензияға жауап жазбаша нысанда беріледі және екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жібереді немесе қолхатбойыншабереді.

5.4.Осы Шарттың орындалубарысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы келісуге қол жеткзілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 6.Қорытынды ережелер

6.1.Осы Шартқол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

6.2.Орындаушының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Шарт Орындаушының жазбашаөтінішінің негізінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3.Тапсырыс берушініңҚзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау қағидаларының 23 тармағында көзделген жағдайлардабайқау кеңесін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын алдын ала ескерте отырып, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.

6.4.Осы Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен қол қойылған жағдайда ғана жарамды.

6.5.Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Екі дана да ұқас және бірдей заңды күші бар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право:

2.1)получать от руководителя Предприятия и должностных лиц полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих полномочий;

2.2)знакомитьсяс документами Предприятия, получать их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.3)инициировать проведение независимой проверки (аудита)Предприятия;

2.4)инициировать созыв внеочередного заседания наблюдательного совета, выносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

2.5) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений;

2.6)осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и инымивнутренними документами Предприятия.

2.2.Заказчик имеет право:

2.1)осуществлять оценку деятельности Исполнителя;

2.2)отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления Исполнителя ирешения наблюдательного совета;

2.3) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.3.Исполнитель обязан:

2.1)осуществлять подготовку к заседаниям наблюдательного совета, в том числе -знакомиться с повесткой дня заседания -изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета; -в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

2.2)участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании наблюдательного совета, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

2.3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаниях наблюдательного совета;

2.4)не пропускать без уважительных причин заседания наблюдательного совета;

2.5)принимать участие в голосовании на

заседаниях наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

2.6)лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором;

2.7) добросовестно осуществлять свои полномочия, указанные в УставеПредприятия, внутренних нормативных документах Предприятия и настоящем Договоре Предприятия;

2.8)при исполнении полномочий, руководствоваться законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами Республики Казахстан, Уставом, решениями уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.9)не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными Исполнителю в связи с исполнением им своих обязанностей;

2.10)своевременно и точно исполнять решения уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.11) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2.12) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.4.Заказчик обязан:

2.1)обеспечить оплату услуги Исполнителя при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, в соответствии с решением Комиссии по оценке деятельности члена наблюдательного совета Заказчика;

2.2) осуществление полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

3.Оценка деятельности и выплата вознаграждения

3.1.Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней после утверждения аудиторской финансовой отчетности Предприятия в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденные приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

3.2.Заказчик после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета, который не должен превышать 5%-и (пятипроцентов)от части чистого дохода,оставшейся в распоряжении Предприятия.

3.3.Вознаграждения Исполнителю выплачивается за счет средств Предприятия.

3.4.Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

3.5.Вознаграждение не выплачивается руководителю Предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

3.6.Исполнителю, прибывшему на заседание из другого города, области оплачиваются за счет средств Предприятия:

1)транспортные расходы –железнодорожный транспорт и авиатранспорт(кроме бизнес-класса);

2)расходы по проживанию –в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день;

3)суточные –в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Ответственность и конфиденциальность

4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.2.Член наблюдательного совета обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Заказчика в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности государственного предприятия, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, разработки, изобретения, идеи, а также любая другая информация.

5.Порядок разрешения споров

5.1.При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в досудебном, претензионном порядке.

5.2.Все претензии по выполнению условий Договора должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направленны другой Стороне заказным письмом или вручаться под расписку.

5.3.Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

5.4.Споры и разногласия, по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается с даты окончания полномочий члена наблюдательного совета.

6.2.Договор может быть расторгнуть досрочно на основании письменного заявления Исполнителя в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Исполнителя.

6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предварительно предупредив Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого расторжения, в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113.6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

 

7. Тараптардың деректемелері:

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК

060600, Мақат кенті, С.Алиев көшесі, 27-үй,

БСН 131040025975

30.10.2013ж.

 

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Қызметкер:Курманкулова М.Х.

Жеке куәлігі № 041312832

ҚРІІМ 15.06.2016 жылы берілген

ЖСН: 900412401489

пос.Макат.

 

______________________ Курманкулова М.Х.

20__ жылғы«_____» ____________

7.Реквизиты сторон:

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница»

060600, пос.Макат, улица С.Адиева, дом 27

БИН 131040025975

30.10.2013г.

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

Работник: Курманкулова М.Х.

Удостоверение личности № 041312832

МВД РК от 15.06.2016 года

ИИН 900412401489

пос.Макат

 

 

______________________ Курманкулова М.Х.

«_____» ______________ 20__года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨТЕУЛІ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУДІҢ

ШАРТЫ №_____

 

Мақат кенті,                          2018жылғы «___» ______

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК атынан директор Ундасынов Батырбек Саламатұлы (бұдан әрі-Тапсырыс беруші), бір жақтан, «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының байқау кеңесінің құрамы туралы» Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының 2018 ж 23 шілдедеі №480 бұйрығы  негізінде әрекет ететін Курманкулова Мулдир Хайроллаевна (бұдан әрі -Орындаушы), екінші жақтан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатын, төменде келтірілген осы өтеулі қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі-Шарт) жасасты.

1.Шарттың мәні

1.1.Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушының арасындағы «Мақат аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі -Кәсіпорын) байқау кеңесі мүшесінің құзыретін жүзеге асырумен байланысты қарым-қатынасты реттейді. Өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші бұл қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2.Осы Шартқа сәйкес Орындаушы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерімен, Кәсіпорынның Жарғысымен және байқау кеңесі туралы ережемен айқындалған, байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау бойынша қызметті іске асыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші байқау кеңесі мүшелерінің қызметтін бағалаудың қорытындысы бойынша Орындаушыға Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ДОГОВОР №_____

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

поселок Макат                                   «___»_______2018г.

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница» в лице директора Ундасынов Батырбек Саламатовича (далее -Заказчик), с одной стороны, и Курманкулова Мулдир Хайроллаевна (далее -Исполнитель) с другой стороны, действующий на основании приказа Управлении Здравоохранении Атырауской области от 23 июля 2018 года № 480 «О составе наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –Договор)о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с осуществлением полномочий члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Макатская центральная районная больница» (далее -Предприятие). По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату этих услуг.

1.2.В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по выполнению полномочий члена наблюдательного совета, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», иными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия и Положением о наблюдательном совете, а Заказчик обязуется по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета выплачивать вознаграждение Исполнителю за выполнение полномочий члена наблюдательного совета Предприятия.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Орындаушының:

2.1)Кәсіпорынның басшысынан және лауазымды адамдардан өз міндеттерін

орындауға қажетті, Кәсіпорынның қызметі туралы толық және нақты ақпарат алуға; 2.2)Кәсіпорынның байқау кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құжаттарымен танысуға, олардың көшірмелерін, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелері мен өңірлік филиалдары құжаттарының көшірмелерін алуға; 2.3)Кәсіпорынға тәуелсіз тексеру(аудит) жүргізу жөнінде бастамашылық жасауға;

2.4)байкау кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру туралы бастамашылық жасауға, мәселелерді байқау кеңесі отырыстарының күн тәртібіне шығаруға;

2.5)күн тәртібінің мәселелері, қабылданған шешімдер бойынша өзінің айрықша пікірін байқау кеңесі отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;

2.6)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделген, өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

2.2.Тапсырыс берушінің:

2.1)Орындаушының қызметін бағалауды жүзеге асыруға;

2.2)Орындаушының жазбаша өтінішінің және байқау кеңесішешімініңнегізінде кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға;

2.3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарда көзделгенөзге де құзырет жүзеге асыруға құқығы бар.

2.3.Орындаушының:

2.1)байқау кеңесінің отырысына дайындықты жүзеге асыруға, оның ішінде:-отырыстың күн тәртібімен танысуға;-материалдарды, оның ішінде байқау кеңесініңотырысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерттеуге;-күн тәртібінің мәселелері бойынша ұстанымын қалыптастыруда қиындықтар туындаған жағдайда отырыстың өту күніне дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарды, ақпаратты және мәліметтерді сұратуға;

2.2)байқау кеңесінің отырысында мәселелерді қарауғадайындауғажәне қарауғақатысуға, байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша баяндамашы, оппонент ретінде сөз сөйлеуге;

2.3)байқау кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелерін талқылауға қатысуға;

2.4) байқау кеңесінің отырысына себепсіз қатыспай қалмауға;

2.5)байқау кеңесінің отырыстарында күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беруге қатысуға;

2.6)осы Шартпен белгіленген міндеттердіжеке орындауға;

2.7)КәсіпорынныңЖарғысында, Кәсіпорынныңішкі нормативтік құжаттарындажәне осы Шартта көрсетілгенөзінің өкілеттігін адал жүзеге асыруға;

2.8)міндеттердіорындауда Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, тиісті саланың уәкілетті органының Жарғысын, шешімдерін басшылыққа алуға;

2.9)Орындаушы өз міндеттерін атқаруда белгілі болғанмемлекеттік, кызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді жария етпеуге;

2.10)тиісті саланың уәкілетті органының шешімдерін уақтылы және дәл орындауға;

2.11) Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге;

2.12) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне байқау кеңесі туралы ережеде, көзделгенөзгеде құқықтарды жүзеге асыруға міндетті.

2.4.Тапсырыс берушінің:

2.1)бір жылғаарналған жұмыс қортындысы бойынша Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің оңнәтижесі болған кезде, Тапсырыс берушінің Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес Орындаушының қызметіне ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

2.2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорынның Жарғысындажәне өзге де ішкі құжаттарды көзделгенөзге де өкілеттікті жүзеге асыруға міндетті.

3.Қызметті бағалау және сыйақытөлеу

3.1.Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №115 бұйрығымен бекітілген байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің шегін айқындау қағидаларына сәйкес Тапсырыс берушіжыл сайын оның осы лауазымдағы 1 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Кәсіпорынның аудиттік қаржылық есебі бекітілгеннен кейін күнтізбелік алпыскүн ішінде жүргізеді.

3.2.Тапсырыс беруші таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін байқау кеңесінің мүшелерінесыйақының шегін айқындайды, ол Кәсіпорынның басқаруында қалған таза табыс бөлігінің 5 % бес пайызынан аспауға тиіс.

3.3.Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы Кәсіпорын қаражатының есебінентөленеді.

3.4.Орындаушыға сыйақы төлеу Кәсіпорынның 1 жылғаарналған жұмыс қорытындысы бойынша шаруашылық-қаржылық қызметінің оң нәтижесі болған кездежүзеге асырылады.

3.5.Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3.6.Отырысқа өзге қаладан, облыстан келген Орындаушыға Кәсіпорын қаражатыесебінен:

1)көлік шығыстары –темір жол көлігі және әуе көлігі (бизнес-кластанбасқа);

2)тұру бойынша шығыстар –тиісті қаржылық жылынареспубликалық бюджетпен белгіленгенон айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада;

3)тәуліктік –Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мөлшерде төленеді.

4.Жауапкершілік және құпиялық

4.1.Тараптардыңосы шартта көзделмеген жауапкершілігінің шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.2.Байқау кеңесінің мүшесі құпия ақпаратты осы Шарт бойынша жұмыстың барсында Тапсырыс берушінің рұқсатымен жария болуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, құпия ақпаратты үшінші тұлғаға жария етпеуге міндеттенеді.

4.3.Құпия ақпарат депқұжат түрінде немесе ауызша берілген, немесе мемлекеттік кәсіпорынның комерциялық, қаржылық және өзге де қызметін байқау және сараптау жолымен талынуы мүмкінкез келген ақпарат, ғылыми,іскерлік және коммерциялық мәліметтерді , ноу-хау, формулаларды, үдерістерді, жаңалықтарды, эскиздерді, фотографияларды, жоспарларды, суреттерді, техникалық талаптарды, есептердің үлгілерін, модельдерді, клиенттердң тізімін, бағаларды, зерттеулерді, алынған мәліметтерді, компьютерлік бағдарламаларды, өнертапқыш-тарды, идеяларды қоса алғанда, бірақ оларменшектелмей, сондай-ақ кез келген өзге де ақпарат түсініледі7

5.Дауларды шешу тәртібі

5.1.Шарт бойынша міндеттерді орындаумен байланысты дау туындағанкезде олардыТараптар сотқа дейінгі, претензиялық тәртіппен шешеді.

5.2.Шарт талаптарының орындалуы жөніндегі барлық претензияларды Тараптар жазбаша нысанда мәлімделугежәне екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жіберуге немесе қолхатбойынша табысталуғатиіс.

5.3.Претензияны алған Тарап оны қарау нәтижелері алынған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтініш берушіге хабарлауға міндетті. Претензияға жауап жазбаша нысанда беріледі және екінші Тарапқа тапсырысты хатпен жібереді немесе қолхатбойыншабереді.

5.4.Осы Шарттың орындалубарысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы келісуге қол жеткзілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 6.Қорытынды ережелер

6.1.Осы Шартқол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

6.2.Орындаушының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Байқау кеңесінің шешіміне сәйкес Шарт Орындаушының жазбашаөтінішінің негізінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3.Тапсырыс берушініңҚзақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №113 бұйрығымен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтау қағидаларының 23 тармағында көзделген жағдайлардабайқау кеңесін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын алдын ала ескерте отырып, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқығы бар.

6.4.Осы Шартқа енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен қол қойылған жағдайда ғана жарамды.

6.5.Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде екі данада жасалды. Екі дана да ұқас және бірдей заңды күші бар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Исполнитель имеет право:

2.1)получать от руководителя Предприятия и должностных лиц полную и достоверную информацию о деятельности Предприятия, необходимую для выполнения своих полномочий;

2.2)знакомитьсяс документами Предприятия, получать их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных филиалов по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.3)инициировать проведение независимой проверки (аудита)Предприятия;

2.4)инициировать созыв внеочередного заседания наблюдательного совета, выносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета;

2.5) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, существу принимаемых решений;

2.6)осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и инымивнутренними документами Предприятия.

2.2.Заказчик имеет право:

2.1)осуществлять оценку деятельности Исполнителя;

2.2)отказаться от исполнения договора в любое время на основании письменного заявления Исполнителя ирешения наблюдательного совета;

2.3) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.3.Исполнитель обязан:

2.1)осуществлять подготовку к заседаниям наблюдательного совета, в том числе -знакомиться с повесткой дня заседания -изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания наблюдательного совета; -в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения;

2.2)участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании наблюдательного совета, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

2.3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаниях наблюдательного совета;

2.4)не пропускать без уважительных причин заседания наблюдательного совета;

2.5)принимать участие в голосовании на

заседаниях наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;

2.6)лично выполнять обязанности, определенные настоящим Договором;

2.7) добросовестно осуществлять свои полномочия, указанные в УставеПредприятия, внутренних нормативных документах Предприятия и настоящем Договоре Предприятия;

2.8)при исполнении полномочий, руководствоваться законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами Республики Казахстан, Уставом, решениями уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.9)не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными Исполнителю в связи с исполнением им своих обязанностей;

2.10)своевременно и точно исполнять решения уполномоченного органа соответствующей отрасли;

2.11) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

2.12) осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

2.4.Заказчик обязан:

2.1)обеспечить оплату услуги Исполнителя при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год, в соответствии с решением Комиссии по оценке деятельности члена наблюдательного совета Заказчика;

2.2) осуществление полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Предприятия.

3.Оценка деятельности и выплата вознаграждения

3.1.Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности Заказчиком в течение шестидесяти календарных дней после утверждения аудиторской финансовой отчетности Предприятия в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденные приказом Министранациональной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115.

3.2.Заказчик после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета, который не должен превышать 5%-и (пятипроцентов)от части чистого дохода,оставшейся в распоряжении Предприятия.

3.3.Вознаграждения Исполнителю выплачивается за счет средств Предприятия.

3.4.Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

3.5.Вознаграждение не выплачивается руководителю Предприятия, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

3.6.Исполнителю, прибывшему на заседание из другого города, области оплачиваются за счет средств Предприятия:

1)транспортные расходы –железнодорожный транспорт и авиатранспорт(кроме бизнес-класса);

2)расходы по проживанию –в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день;

3)суточные –в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.Ответственность и конфиденциальность

4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.2.Член наблюдательного совета обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Заказчика в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

4.3.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности государственного предприятия, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, разработки, изобретения, идеи, а также любая другая информация.

5.Порядок разрешения споров

5.1.При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в досудебном, претензионном порядке.

5.2.Все претензии по выполнению условий Договора должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направленны другой Стороне заказным письмом или вручаться под расписку.

5.3.Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

5.4.Споры и разногласия, по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращается с даты окончания полномочий члена наблюдательного совета.

6.2.Договор может быть расторгнуть досрочно на основании письменного заявления Исполнителя в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий Исполнителя.

6.3.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предварительно предупредив Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого расторжения, в случаях, предусмотренных пунктом 23 Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113.6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу

 

7. Тараптардың деректемелері:

 

«Мақат аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК

060600, Мақат кенті, С.Алиев көшесі, 27-үй,

БСН 131040025975

30.10.2013ж.

 

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

 

Қызметкер:Омаров М.Г..

Жеке куәлігі № 024029301

ҚР ӘМ 22.10.2009 жылы берілген

ЖСН: 640916301982

пос.Макат.

_________________________ Омаров М.Г.

20__ жылғы«_____» ____________

7.Реквизиты сторон:

 

КГП на ПХВ «Макатская центральная районная больница»

060600, пос.Макат, улица С.Адиева, дом 27

БИН 131040025975

30.10.2013г.

 

Директор __________________Ундасынов Б.С.

 

М.О.

 

Работник: Омаров М.Г.

Удостоверение личности № 024029301

МЮ РК от 22.10.2009 года

ИИН 640916301982

пос.Макат

_________________________ Омаров М.Г.

«_____» ______________ 20__года